Munkebo Oldboysklub

Om klubben
Turneringsplan 2020
MOB´S hjemmekampe 2020
Stillingen kreds 10
Stillingen kreds 14
Privatlivspolitik
Formandens beretning
Klubbens holdledere
Facebook.com
Vedtægter
Bestyrelsen
Sponsorer 2020
Billeder fra Danmark-Polen
Billeder fra landskamp.
Galleri

Sidst opdateret 26/9 2020

Vedtægter

VEDTÆGTER MUNKEBO OLDBOYSKLUB

 

§ 1

Navn og hjemsted

 Stk. 1

Klubben navn er Munkebo Oldboysklub.

 Stk. 2

Foreningen er hjemhørende i Kerteminde kommune.

 § 2

Formål

 Klubben har til formål, at dyrke boldspil for alle som er fyldt 30 år.

Samt via ansøgninger at støtte Munkebo Boldklub’s ungdomsafdeling økonomisk.

 § 3

Medlemskab

 Stk. 1

Som aktive eller passive medlemmer kan bestyrelsen optage alle, der har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Kontingent opkræves pr. halvår hvor bestyrelsen fastlægger tidspunktet for disse opkrævninger. Støttemedlemskontingent opkræves 1 gang årligt.

 Stk. 2
Såfremt vedkommende er spærret af OB 70 eller DBU Fyn, skal vedkommende nægtes optagelse.

 Stk. 3.
Medlemskontingentet fastsættes af den årlige generalforsamling, hvor kun medlemmer af Munkebo Oldboysklub har stemmeret og gælder fra førstkommende opkrævning.

 Stk. 4
Ved en spillers sygdom eller skade, fremkommet under aktiv udøvelse for foreningen, kan vedkommende i sygdomsperioden fritages for kontingent.

 Stk. 5
Det er medlemmernes pligt at sørge for, at alt går efter de skrevne love og vedtægter.

 Stk. 6
Medlemmerne har til enhver tid ret til at læse protokollen samt sørge for, at den rette sportsånd er til stede i foreningen.

 Stk. 7
Alle klubbens medlemmer kan udmelde sig skriftligt, når de ønsker dette. Dog går evt. indbetalt kontingent tabt.

 Stk. 8
Forlader en spiller foreningen med kontingentrestance, skal der ske indberetning til OB 70 og DBU Fyn.

 Stk. 9

Når et medlem er kommet i kontingentrestance (højst 3 måneder) eller har pådraget sig anden gæld til foreningen, kan bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, udelukke medlemmet, der kun kan optages på ny, når al gæld er betalt.

 Stk. 10
Æresmedlemmer kan efter indkomne forslag herom udnævnes på en generalforsamling, hvis 50 % af de fremmødte stemmer herfor.

 § 4

Udelukkelse af medlemmer

Stk. 1
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil (uberettiget modarbejdelse af bestyrelsen, dårlig sportslig opførsel og lignende), men er ansvarlig overfor generalforsamlingen.

 Stk. 2

Ved udelukkelse i henhold til § 4 skal bestyrelsen senest 14 dage derefter indkalde til ekstraordinær generalforsamling hvor udelukkelsen behandles.

 §5
Generalforsamlingen

Stk. 1

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 Stk. 2
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i februar måned.

 Stk. 3
Der indkaldes til ordinær generalforsamling med mindst 4 ugers varsel, ved bekendtgørelse i lokalpressen. 

 Stk. 4

Dagordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde:
1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Kassererens beretning.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelse og suppleanter.

6. Valg af revisor og suppleant.

7. Eventuelt.

 Stk. 5
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal.

 Stk. 6
Afstemninger skal være skriftlige, hvis bare ét af medlemmerne forlanger det.

 Stk. 7
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være en af bestyrelsesmedlemmerne i hænde senest 5 dage før generalforsamlingens dag.

 §6
Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. Der skal ligeledes indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis over 50 % af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger dette med angivelse af motiveret dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at opfordringen og den til behandling ønskede sag er kommet bestyrelsen i hænde.

 Stk. 2
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som ordinær generalforsamling, dog med 14 dages varsel.

 Stk. 3

Der indkaldes ligeledes til ekstraordinær generalforsamling med henvisning til § 4, stk. 2.
                                              

§ 7.

 

Stk. 1

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Formanden og kassereren samt 5 bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen.

 Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen på lige årstal.

 Kassereren og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes for 2 år ad gangen på ulige årstal.

 Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

 Såfremt formanden går i utide, fungerer næstformanden som formand frem til førstkommende generalforsamling.

 Stk. 2

2 bestyrelsessuppleanter vælges hvert år.

Suppleanter som indtræder for et bestyrelsesmedlem, fortsætter dennes periode ud.

Revisorer vælges for en toårig periode.

Der vælges således hvert år en revisor for en toårig periode og en revisorsuppleant.

 Stk. 3

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte diverse ad-hoc udvalg.

 Stk. 4
Bestyrelsen leder foreningen og kan forpligte denne udadtil.

 Stk. 5
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsen er til stede, deriblandt formanden eller næstformanden (i formandens fravær indtræder næstformanden i hans sted).

 Stk. 6
Udebliver et bestyrelsesmedlem fra indkaldt bestyrelsesmøde 3 gange, uden at melde afbud, kan bestyrelsen suspendere vedkommende fra bestyrelsen og indkalde dennes suppleant.

 § 8.
Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1
Regnskabsåret er kalenderåret.

 

Stk. 2
Bestyrelsen er overfor generalforsamlingen ansvarlig for regnskabet.

 

Stk. 3
Kassereren fører regnskab over udgifter og indtægter samt fører medlemskartotek. Kassereren skal meddele bestyrelsen, hvis der er kontingentrestance. Ligeledes skal kassereren ved hvert ordinært bestyrelsesmøde give bestyrelsen en redegørelse for regnskabet.

 

Stk. 4

Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer og efter gældende regler vedrørende Kerteminde kommunes frivillige folkeoplysende foreningsarbejde samt efter almindelig revionsskik. Ved revisioner skal to revisorer, kassereren og formand, i tilfælde af fravær af formand, skal et andet bestyrelsesmedlem være til stede. Regnskabet skal til den årlige generalforsamling være forsynet med revisionspåtegning underskrevet af 2 revisorer. Regnskabet forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

§ 9.
Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1
Foreningen tegnes af formand og kasserer hver for sig eller 2 af bestyrelsens øvrige medlemmer.

 Stk. 2
For foreningens forpligtelser hæfter alene dens formue.

 Stk. 3
Er der begået bedrageri, underslæb eller anden kriminalitet hæfter det pågældende medlem, der har iværksat eller profiteret af dette.

 Stk. 4
Den samlede bestyrelse kan bemyndige en eller flere i bestyrelsen til at kunne udføre elektroniske bankforretninger herunder blandt andet Netbank.

 Stk. 5
Et flertal i bestyrelsen kan blokere for ovennævnte tegningsret, men i givet fald bør involverede parter, bank, kommune, leverandører, medlemmer og evt. sponsorer, afhængig af posten bestyrelsesmedlemmet bestrider, gøres opmærksom på at tegningsretten er inddraget og samtidig skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.

 §10.
Opløsning

 Stk. 1
Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2

Midler ved klubbens opløsning skal ubeskåret gå til ungdomsafdelingen i Munkebo Boldklub.

 Således vedtaget på Munkebo Oldboysklubs generalforsamling 3/2 2018.